Lưu trữ thẻ: lễ hội bắn pháo hoa Đà Nẵng.

[ Đà Nẵng ] Cuộc thi bắn pháo hoa diễn ra vào ngày 28-29/4

Cuộc thi bắn pháo hoa Đà Nẵng sẽ diễn ra vào ngày 28-29/4 này.

error: Content is protected !!